Home > Nieuws > Luierrecycling

Stand van zaken bouw luierrecyclingsinstallatie

De luierrecyclingsinstallatie bestaat uit meerdere onderdelen, die als een ‘keten’ aan elkaar zijn gekoppeld. Deze bestaat uit de hoofdcomponenten slibdosering (proeven met de eerdere testreactor hebben uitgewezen dat een mengsel van luiers met zuiveringsslib het beste resultaat oplevert), verkleiningsapparatuur, pomp (om het mengsel in de reactor te brengen), reactor, stoom-systeem en nabewerking (zeefinstallatie). De reactor (waarbinnen de luiers aan hoge temperatuur en druk worden blootgesteld) vormt dus weliswaar de kern van de installatie, maar kan niet functioneren wanneer de andere componenten niet in orde zijn. De gehele installatie wordt elektrisch aangedreven (er komen dus geen fossiele brandstoffen aan te pas). In de loop van november zijn alle benodigde installatie-onderdelen afzonderlijk in werking gesteld en blijken ze te doen waarvoor ze ontworpen zijn. Hoewel alle componenten gebaseerd zijn op elders bewezen toepassingen, zijn ze niet eerder (in deze combinatie) specifiek voor luierrecycling ingezet. Deze - in eigen beheer bedachte - samenstelling van installatie-onderdelen is dus de eerste installatie van zijn soort ooit en er wordt gespannen gekeken of het luiermateriaal zich gedraagt zoals verwacht. Ook de geautomatiseerde procesbesturing is geheel in eigen beheer door ARN-medewerkers opgezet. En passant is er ook een koppeling gemaakt naar een andere ARN- installatie waardoor de uit de luierhal af te zuigen lucht, in die installatie als proceslucht gaat worden toegepast. Op deze wijze ontstaat er in de luierrecyclingshal een onderdruksituatie en kunnen geen geuren naar buiten ontsnappen.

Omdat alle bewegende delen afzonderlijk inmiddels goed blijken te functioneren, werden vervolgens alle schakels uit de keten onderworpen aan allerlei tests evenals de onderlinge koppelingen. Vanwege de hoge druk zijn er strikte (veiligheids) voorwaarden verbonden aan het openen en sluiten van alle appendages (aansluitingen) die aan de reactor verbonden zijn. Toen dat allemaal in orde bleek is de installatie in zijn geheel (met alle ondersteunende randapparatuur) onder ‘procescondities’ gebracht.

Zoals aangegeven werkt dat alles tot op heden dermate voorspoedig dat in december is gestart met het verwerken van de eerste charges luiermateriaal. In een volgende nieuwsbrief zullen wij berichten over de eerste resultaten.

Volgende stap zal zijn om de werking van de installatie zo te optimaliseren dat er uiteindelijk 5.000 ton luiers per reactor, per jaar verwerkt gaan worden in een volledig geautomatiseerd verlopend proces.

Voor meer nieuws over onze luierrecyclingsinstallatie, klik hier!

Financieel mogelijk gemaakt door:

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".