Home > Onze verwerking > Milieu & duurzaamheid

Milieu & duurzaamheid

'Milieu' is al lang geen thema meer dat op zichzelf staat. Meer en meer wordt bij overheid en bedrijfsleven gedacht in termen van 'People, Planet, Profit', ofwel in 'duurzaamheid'.

Als wij spreken van 'duurzaamheid', rijst allereerst de vraag wat dit begrip feitelijk omvat.
De Commissie Brundtland formuleerde het in 1987 als volgt: het doel van duurzame ontwikkeling is om te "voorzien in de behoeften van het heden zonder schade te doen aan de mogelijkheid van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien". (bron: "Our Common Future". World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, 1987, p.43.)

Gedegen duurzaam handelen vergt transparantie over economische, milieugerelateerde en sociale gevolgen, waarbij concrete, verifieerbare rapportage over dat handelen de basis vormt. Rapportage die aan die kwalificatie voldoet, vormt de basis voor het onderhouden van effectieve relaties met belanghebbenden, voor het nemen van investeringsbeslissingen en voor het leggen van nieuwe marktrelaties.

Met haar financieel jaarverslag streeft ARN ernaar een duurzaamheidverslag op te stellen dat de daarvoor relevante uitkomsten en resultaten bevat die binnen de verslaggevingsperiode zijn opgetreden en betrekking hebben op de verplichtingen, strategie en managementbenadering van de ARN-organisatie. Dit alles onder het motto: "ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe"!

Het Financieel Jaarverslag is als PDF-versie te downloaden. Indien de tekst op deze website afwijkt van die in het Financieel jaarverslag, is de inhoud van dat Jaarverslag leidend.

 

Meer informatie?

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen vindt u in onze vraagbaak. Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, dan verwijzen wij u graag naar het contactformulier in het tabblad "contact".